ساختار اداری

ارکان اتحادیه:

ماده 10- ارکان اتحادیه عبارتند از:

1-10-  مجمع عمومی

2-10-  شورای عالی

3-10- دبیرخانه

4-10-  کمیته ‌های دائمی

5-10-  مراکز  و مؤسسه‌های وابسته

 

مجمع عمومی:

ماده 11- مجمع عمومی بالاترین نهاد اتحادیه و دارای همه اختیارات لازم برای تحقق هدف‌های اتحادیه است که متشکل از همه اعضای دائمی آن می‌باشد. مجمع عمومی هر سال یکبار جلسه عادی خواهد داشت و بر اساس مقررات آئین‌نامه داخلی می‌تواند جلسه فوق العاده برگزار کند.

ماده 12- مجمع عمومی،‌ اهداف و سیاست‌های کلی اتحادیه را تعیین می‌کند،‌ بر عملکرد شورای عالی، دبیرکل،‌ کمیته‌های دائمی، مراکز و مؤسسه‌های وابسته به اتحادیه نظارت دارد، حق پذیرش، تعلیق و لغو عضویت اعضا، تصمیم گیری در مورد ایجاد ارکان، مراکز و کمیته های جدید، اصلاح اساسنامه، تصویب پیمان‌های بین المللی و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است را دارد. مجمع عمومی می‌تواند نسبت به تفویض اختیارات به دبیرکل و شورای عالی اقدام کند.

 

شورای عالی:

ماده 13- شورای عالی، نهاد منتخب و مأمور از سوی مجمع عمومی است که تهیه گزارش و نظارت بر فعالیت‌های دبیرخانه و کمیته‌ها و مراکز را در جهت تحقق اهداف اتحادیه بر عهده دارد و مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

1-13-  دبیرکل اتحادیه و دو نائب او

2-13- تعداد شش نماینده از شبکه‌های تلویزیونی،‌ سه نماینده از شبکه‌های رادیویی و یک نماینده از  مؤسسه‌های رسانه‌ای که با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع عمومی، از میان افرادی که پس از عضویت در اتحادیه، یک دوره کامل را پشت سر گذاشته باشند،‌ انتخاب می‌شوند.

در آغاز هر دوره، شورای عالی، از بین اعضای خود، یک رئیس و یک نایب رئیس انتخاب می‌کند.

ماده 14- دوره فعالیت شورای عالی 4 سال است. جلسات این شورا با حضور اکثریت اعضا،‌ حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل خواهد شد. قائم مقام دبیرکل، گزارشگر کل و جانشین او و هر کس که شورا حضور او را مفید می‌داند، بدون حق رأی می‌تواند در جلسات شورای عالی حضور یابد.

 

دبیرخانه و دبیرکل اتحادیه:

ماده 15-  مجمع عمومی از بین اعضای خود، دبیرکل و دو نائب او را برای یک دوره قابل تمدید 4 ساله با اکثریت نسبی اعضای حاضر انتخاب می‌کند. انتخاب دبیرکل و دو نائب او از میان اشخاص حقیقی، بر اساس شایستگی‌های علمی، تخصص حرفه‌ای و آشنایی که با امور رسانه و اتحادیه دارند،‌ صورت می‌گیرد.

ماده 16- دبیرخانه اتحادیه مجموعه‌ای متشکل از دبیرکل، دو نائب، قائم مقام و معاونان او،‌ گزارشگر کل و جانشین وی است که مسئولیت آن بر عهده دبیرکل می‌باشد.

تبصره: قائم مقام، معاونان،‌ گزارشگر کل و جانشین وی را دبیرکل منصوب می‌کند.

ماده 17-  نمایندگی اتحادیه در روابط خارجی و در برابر دادگاه‌ها با دبیرکل است. امضای کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور برای اتحادیه و نیز امضای پیمان‌های بین المللی پس از تصویب مجمع عمومی، تدوین دستور کار جلسات مجمع عمومی و شورای عالی و ارسال دعوتنامه برگزاری آنها از وظایف دبیرکل است. دبیرکل می‌تواند انجام وظایف خود را به یکی از دو نائب یا قائم مقام خود،‌ یا گزارشگر کل یا جانشین وی تفویض کند.

 

 

کمیته‌ها:

ماده 18- مجمع عمومی کمیته‌های دائمی زیر را تشکیل می‌دهد:

1-18-  کمیته معارف دینی

2-18-  کمیته سیاسی و خبر

3-18-  کمیته آموزش

4-18-  کمیته تولید

5-18-  کمیته فنی

6-18-  کمیته خدمات رسانه‌ای

تبصره: مجمع عمومی می‌تواند کمیته‌های دائمی دیگری را  که برای پیشبرد فعالیت اتحادیه ضروری بداند، تشکیل دهد.

ماده 19- رؤسای کمیته‌ها از میان اعضای شورای عالی، ‌با پیشنهاد دبیرکل،‌ از سوی این شورا برگزیده می‌شوند. شورای عالی،‌ آیین‌نامه‌های داخلی لازم را برای پیشبرد فعالیت‌های کمیته‌های دائمی بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه اتحادیه به تصویب می‌رساند.

ماده 20-  هر یک از کمیته‌ها، طرح‌ها، پیشنهادها و برنامه‌های کاری خود را برای تحقق اهداف مقرر در اساسنامه اتحادیه ارائه و شورای عالی وظایف،‌ اختیارات و روش اجرایی آنها را تعیین می‌کند و دبیرکل بر فعالیت آن نظارت دارد.

 

مراکز وابسته:

ماده 21- اتحادیه مراکز زیر را تأسیس می‌کند:

1-21-  شرکت مطالعات و خدمات فنی

2-21-  شرکت تولید و بازاریابی

3-21-  مراکز آموزش منطقه‌ای و جهانی رسانه‌ای

4-21-  خبرگزاری بین المللی تصویری

تبصره: دبیرکل می‌تواند ایجاد مراکز یا مؤسسات دیگری را برای موافقت به شورای عالی ارائه دهد تا برای تصویب نهایی، به مجمع عمومی احاله شود.

ماده 22- دبیرکل بر فعالیت‌های مراکز نظارت دارد. سازوکارهای تنظیم ارتباط میان ارکان اتحادیه و روش مدیریت و تعیین مدیران آنها را آیین‌نامه‌های تصویب شده از سوی شورای عالی، مشخص می‌کند.

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است