منشور اخلاقی

 

منشور اخلاقی

شبکه هاي راديويي و تلويزيوني و مؤسسات عضو اتحاديه، براي تحقق رسالت و اهداف مشترک خود، منشور اخلاقي رسانه اي زير را سر لوحة کار خود قرار مي دهند. این منشور ملاک ارزیابی فعالیت‌ رسانه‌ای آنها خواهد بود.

1- صيانت از شرافت، ارزش‌ها و اخلاق حرفه اي همچون جديت، اصولي و حرفه‌اي بودن، استقلال، شجاعت، حقايق نگاري، امانت داري، انصاف و رعايت موازنه و چند‌گونگي

2- برخورد همراه با احترام و شفافيت با مخاطبان و بذل توجه در خور به حوادث و مسايل گوناگون، به منظور ارائة چهره اي واقعي و روشن از آنها، بدور از بزرگ نمايي يا کوچک انگاري

3- تعامل بي طرفانه با اخبار و منابع خبري و پايبندي به پيمان ها و عرف‌هاي بين المللي لازم الاجرا در اين زمينه

4- ارائه و تاکيد بر ديدگاه‌ها و مواضع کشورها، ملت ها، گروه‌ها، احزاب و نيروهايي که در معرض انواع ستم، تجاوز و توطئه قرار مي گيرند و دفاع از آنها بر پاية پيمان‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين المللي که حق دفاع آنها را تا رسيدن به حقوق کامل خود مورد حمايت قرار مي دهند.

5- اعمال توجه لازم به مسايل امت اسلامي، صيانت از ميراث و مقدسات و نشان دادن نقاط قوت و پايداري آن در رويارويي با طرح هاي سلطه، قيموميت، اشغال و تهاجم فرهنگي، و تلاش مجدانه براي جبران نقاط ضعف و تبديل آنها به نقاط قوت، به منظور دستيابي جهان اسلام به جايگاه ويژة خود در جامعة بين المللي

6- احترام به اديان آسماني و پيروان آنها،‌ گفتگو و نقد سازندة  تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي ديگر و تاکيد بر تنوع و غناي جامعة بشري به عنوان يک ارزش انساني، بدور از همة انواع تبعيض نژادي، قومی، فرهنگي و‌ مانند آن

7- رعايت عواطف انساني افراد و گروه‌هاي خاص، قربانيان جنگ، جنايت، ستمگري، حوادث و تبعيض نژادي، خانوادة آنها و مخاطبان رسانه ها و مرجح دانستن این عواطف بر مناسبات حرفه اي خبري

8- رويارويي با تلاش هاي استکباري در جهت تحريف، بايکوت خبري و انحصار رسانه اي و تلاش براي تحقق نظام رسانه‌اي عادلانة جهاني و تأکيد بر رقابت سالم و همکاری سازنده در عين حفظ سطح توانمندي حرفه اي

9- توجه به ذائقة عمومي و خودداري از آنچه به آن لطمه مي زند، مانند پخش تصاوير خشونت، انگيزش‌هاي غير اخلاقي، اباحی‌گري، سخنان تند و زننده يا اغوا و تحريک، حمايت کودک و خانواده از خطرها، احترام به حريم خصوصي افراد و خودداري از افشاي اسرار يا تهديد به آن

10- عدم تبليغ رويارويي تمدن ها و فرهنگ ها و دوري جستن از تلاش هايي که به فتنه انگيزي و ايجاد کينه و عدم پذيرش ديگران مي انجامد.

11- دفاع از اسلام به عنوان خاستگاه ارزش ها، تمدن و فرهنگ امت، در برابر تندبادهاي سلطه جهاني و حملات ناجوانمردانه، تاکيد بر اصول شريعت اسلامي به عنوان نظامي کامل براي زندگي انسان ها، ارائة چهرة راستين مسلمانان و سهم آنان در ايجاد تمدن انساني و تغيير چهره نمادیني که رسانه هاي غربي از مسلمين ارائه مي دهند.

12- تاکيد بر وحدت همة اقشار امت، تقويت روحية تسامح و برادري در بين آنها در فرایند پیام رسانی به افکار عمومي و دوري جستن از هر اقدامي که به وحدت امت آسيب رساند.

13- توجه به زبان قرآن کريم به عنوان رکن هويت و فرهنگ اسلامي، تلاش براي ترويج و استفاده از آن با دقت فراوان و به صورت حرفه اي و درخدمت به منافع امت اسلامي و اشاعه کاربرد زبان عربي فصيح در عين احترام به لهجه ها و فرهنگ هاي محلي. اين رويکرد به معناي نفي اهميت ديگر زبان هاي اصلي نخواهد بود.

14- توانمند سازي شخصيت فرد مسلمان از راه تحکيم ارزش ها و مباني ايماني و اخلاقي، آگاهي بخشي و آشنا سازي او با معارف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، زيست محيطي و روانشناختي، تبیین آزادي هاي اساسي و حقوق و تکاليف او در قبال خانواده، جامعه، ميهن، امت و مقدسات و احترام به ويژگي هاي فردي او

15- تاکيد بر هويت ملي، تحکيم همبستگي ميان اتباع يک کشور، پايبندي به مقررات نظم عمومي، دفاع از حقوق، حاکميت کامل ملي، استقلال و آزادي در فرايند تصميم سازي و حاکميت ارادة مردم و حق تعيين سرنوشت

16- صيانت از ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و پيوندهاي خانوادگي در جوامع

17- نشان دادن جايگاه واقعي زنان در تمدن و فرهنگ اسلامي و تلاش براي تحقق مشارکت کارآمد آنان در همة امور جامعه

18- ارتقاي آگاهي نسبت به حقوق بشر و حقوق کارگران، زنان، کودکان و اقليت‌ها، ترويج مقررات بهداشت عمومي و حرفه اي، بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي، بهينه سازي بهره برداري از منابع طبيعي و انساني، مبارزه با بي سوادي، عقب ماندگي، فقر و نابرابري فرصت‌ها، تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي و تاکيد بر خلاقيت فکري و علمي به منظور تحقق نهضت علمي فراگير در جهان اسلام

19- اعتراف به خطاها در صورت وقوع آن و اقدام به اصلاح اشتباهات و جلوگيري از تکرار آنها

20- تعهد نسبت به آزادي رسانه ها و حمايت از مؤسسات رسانه‌اي و همکاراني که در معرض فشارها و حملات قرار مي گيرند و همکاري با سنديکاها و اتحاديه‌هاي مطبوعاتي و رسانه‌اي داخلي، منطقه‌اي و جهاني براي دفاع از آنان

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است