بیانیه پیروزی قدرتمندانه رسانه های مقاومت - علی کريمیان، دبیرکل اتحاديه راديو و تلويزيونهای اسلامی

بسم اهلل الرحمن الرحيم
وَنُرِيدُ أَن نََّمُنََّ عَلَى الََّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمََّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ
 بیانیه پیروزی قدرتمندانه رسانههای مقاومت
 پيروزی قدرتمندانه بر داعش تروريست و سازمانهای جنايتکار و حاميان آنها، بارقه اميد بزرگي برای بازيابي کرامت، استقالل و جايگاه تمدني و عنواني برای عزت و قدرت امت اسالمي بود. اين پيروزی، پيروزی بر قدرتهای تاريکي بود که ميخواست ملتها، کشورها و فرهنگهای منطقه را به سوی فروپاشي، گسست و بندگي سوق دهد و اگر ايستادگي قدرتهای بيدار در کشورهای منطقه در مقابل او و مقاومت در برابر پروژه تروريستي آنها نبود، چيزی نمانده بود تا هدف خود را محقق کنند.
 ترديدی وجود ندارد که جبهه رسانهای که توسط رسانههای همسو، همپيمان و دوست هدايت شد، يک پيروزی پرطنين و آشکار در برابر رسانههای گمراه کننده و تزويرگرا به ثبت رساند و ضمن ياری ديگر بخشها، نقش خود را در آشکار سازی ماهيت گروههای تروريستي و افشای ادعاهای دروغين حاميان آنها با قدرت و نشاط انجام داد و روحيه ملتهای منطقه و مجاهدان را باال برد و تصوير جهاد اسالمي خالص را به زيباترين صورت و با ابعاد انسانياش ارائه داد.
 اکنون شايسته است اين پيروزی بزرگ را به امت اسالمي، ملتها و دولتهای منطقه که در برابر اين حمله وحشيانه ايستادگي کردند و تمامي گروههای مقاومت و مجاهدان، جانبازان و خانوادههای شهيداني که اين پيروزی با خون آنها رقم خورد، تبريک عرض کنيم.
همچنين اين پيروزی بزرگ را به رسانههای محور مقاومت، به ويژه رسانههای عضو اتحاديه راديو و تلويزيونهای اسالمي و مؤسسات دوست و همپيمان به دليل تالشها و از خود گذشتگيهايي که در اين نبرد آزاد از خود نشان دادند که توانستند فعاليتهای جهادی، ميداني، سياسي و اجتماعي را به درستي انجام داده و تصوير مقاومت واقعي را به افکار عمومي برسانند و به مشکالت و دردهای مردم توجه نشان دادند، تبريک ميگوييم. اين رسانهها دوشادوش سالح حرکت کردند و تصوير دروغيني که از واقعيت منتشر شده بود را اصالح کردند.
 ما با امت عربي و اسالميان عهد ميبنديم که راه جهاد و مقاومت را ادامه دهيم و از هيچ تالشي در راه رساندن تصوير واقعي و شفاف از طريق رسانههای مقاومت فروگذار نميکنيم تا به بزرگترين چالشها برای دشمنانمان تبديل شويم.
بزرگترين درودها بر شهدای جبهه مقاومت و به ويژه شهدای رسانه، و با دعا برای پيروزی، خير و برکت تمامي مستضعفان جهان...

 علی کريمیان
 دبیرکل اتحاديه راديو و تلويزيونهای اسلامی

بازگشت به صفحه اصلی

سالنامه

کلیه حقوق برای اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی محفوظ است